نشانی کارخانه

بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی شماره ۲، شرکت جی لیان جی